dzieci

Deklaracja dostępności

 

 Szkoła Podstawowa nr 153 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp153.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– dokumenty pdf nie są dokumentami edytowalnymi

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01.

Data aktualizacji: na bieżąco

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

91-811 Łódź ul. Obrońców Westerplatte 28
tel.: 042 657 12 98

e-mail: kontakt@sp153.elodz.edu.pl
strona internetowa: www.sp153.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieje jedno dostępne dla uczniów wejście. Wejście nie jest zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych. Istnieją jeszcze trzy wejścia, dwa od strony południowej i jedno od strony zachodniej. Do wszystkich tych wejść prowadzą schody. Wejściami tymi wchodzą tylko pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły.

W szkole istnieją 4 kondygnacje: piwnica w szatni uczniów, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter z korytarzem prowadzącym do sali gimnastycznej oraz dwa piętra, na które prowadzą schody dwuetapowe.

Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Strona jest przystosowana do urządzeń mobilnych.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

nauczyciel