dzieci

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 153 to szkoła z tradycjami – może poszczycić się ponad 60 – letnią już historią. 1 września 1958 r. w nowo otwartej placówce odbyła się pierwsza inauguracja roku szkolnego. Kierownikiem (nie było wtedy dyrektorów) został wówczas pan Wacław Słomkowski, który czuwał nad prawidłowym funkcjonowaniem nowej szkoły.

 

 

Ogółem liczba uczniów wynosiła 978, a więc prawie trzykrotnie więcej
niż obecnie. Podzieleni oni zostali na 26 klas od I do VII oraz tzw. oddziały wieczorowe. Bardzo ważną datą dla Szkoły Podstawowej nr 153 stał się dzień 18 października 1959 r., kiedy to nadano jej imię Marii Skłodowskiej – Curie i przekazano sztandar zakupiony z funduszu Komitetu Rodzicielskiego
i ze składek uczniów.

 

 

W roku szkolnym 1960 – 61 do szkoły uczęszczało aż 1115 uczniów podzielonych na 30 oddziałów. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Przez następne lata ilość dzieci utrzymywała się na poziomie ok. 700. Od 1979 r.
na terenie szkoły istniała również klasa 0, do czego wraca się obecnie –
w 2011 r. w naszej szkole ponownie zagościły maluchy z „zerówki”.

 

We wrześniu 1964 r. stanowisko kierownika szkoły objęła pani Cyryla Wdowczak. Zwracała ona szczególną uwagę na wprowadzanie nowych form do pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz na działalność organizacji szkolnych
i współpracę z rodzicami.

W roku szkolnym 1972 – 73 kolejnym dyrektorem szkoły została pani Anna Rozpiórska, która kładła nacisk na podnoszenie poziomu nauczania
i rozwijania samorządności. Od  1976 r. szkoła przyjęła według Instrukcji Ministerstwa Oświaty różne rodzaje wyróżnień dla najlepszych uczniów. Były to odznaki: Wzorowy Uczeń, Zuch na pięć, Harcerski Laur Naukowy, Srebrnej Tarczy, Złotej Tarczy oraz Złotej Tarczy z Laurem.

 

W roku 1973 szkoła za opiekę nad pomnikiem w Parku Promienistych otrzymała odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Obecnie kontynuujemy te tradycje opiekując się grobami na Cmentarzu Starym w Łodzi.

 

Przez wiele lat funkcjonowania szkoły, obok zwykłych zajęć lekcyjnych działały ówczesne organizacje uczniowskie : PCK, SKO, LOP, ZHP, Spółdzielnia Uczniowska i podobnie jak dziś – Samorząd Uczniowski.

 

Od roku 1986 przez ponad 20 lat dyrektorem placówki była pani Małgorzata Romańska. Z jej inicjatywy przeprowadzono szereg prac remontowych
na terenie budynku. Również dzięki niej szkoła stała się miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów. Była dyrektorem z ogromnym poczuciem humoru, na pozór surowa, ale o sercu anioła.

 

 

W latach 2007-2012 dyrektorem szkoły była pani Jadwiga Szymczak. Ceniona jako matematyk za dar przejrzystego tłumaczenia na lekcji i poczucie humoru.

W latach 2012-2017  dyrektorem była pani Małgorzata Dziedziurska. Szkoła wzbogaciła się m.in. o nowoczesną pracownię przyrodniczą i ogródek.

W Plebiscycie na Najfajniejszą Szkołę Podstawową Łódź Bałuty zajęliśmy II miejsce. Cieszymy się, że tyle osób (4639 to wielka i piękna liczba) na nas zagłosowało i myśli tak samo jak my.

 

Od września 2017 r. dyrektorem naszej szkoły jest pan Piotr Szymański. W 2018 roku budynek szkoły przeszedł metamorfozę za sprawą tetmomodernizacji.

 

Od początku istnienia Szkoły Podstawowej nr 153 bardzo ważnym ogniwem w systemie wychowania i opieki nad dziećmi była świetlica, która zajmowała się najmłodszymi uczniami i jednocześnie prowadziła dożywianie. Wychowawcy organizowali także zajęcia plastyczne i konkursy, założyli koło Żywego Słowa oraz teatrzyk.

 

Istotną rolę spełniała także biblioteka szkolna, która nie tylko wypożyczała uczniom książki, bogaciła księgozbiór i prowadziła czytelnię, ale również organizowała wystawy, kiermasze, gromadziła pisma dla rodziców, przeprowadzała pogadanki i konkursy. Aktywizowała też uczniów do pracy
w kole Przyjaciół Książki i samorządzie bibliotecznym. Placówka od początku swej działalności współpracowała z MDK, okolicznymi przedszkolami, Państwowym Domem Dziecka przy ul. Marysińskiej i zakładami pracy. Obecnie biblioteka to nadal miejsce szczególne – w którym oprócz wypożyczania książek odbywają się liczne działania i animacje ze sfery literatury i kultury.

 

Przez cały okres funkcjonowania naszej szkoły uczniowie brali udział w wielu olimpiadach, konkursach, zawodach i akcjach. Do najstarszych odnotowanych w szkolnych annałach należą np.: Szkoła bezpiecznym miejscem, Szukamy najlepszych uczniów, Dzieci – dzieciom. Dawni uczniowie – obecnie często rodzice, a nawet dziadkowie – pomagali zwierzętom ze schroniska, uczestniczyli w kołach zainteresowań
i organizowali zbiórki makulatury – dziś wracają do tego ich dzieci i wnuki.

nauczyciel