Koła i zajęcia dodatkowe

 

W szkole działają liczne koła zainteresowań, organizowane są też dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Namawiamy do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania pasji…

 

Zajęcia sportowe dla klas I- VI

 

 W programie :

 

 • działania oparte o naukę i doskonalenie techniki w grach zespołowych,
 • nabywanie wiedzy o zdrowiu,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
 • nabywanie umiejętności niezbędnych dla zdrowego stylu życia,
 • działania korekcyjno – kompensacyjne,
 • integracja zespołów klasowych.

 Prowadzący: Sławomir Bielawski

 

Koło działań twórczych

 

W programie:

 

 

 • zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnorodnych technik oraz niekonwencjo- nalnych materiałów,
 • udział w konkursach międzyszkolnych,
 • rozwijanie myślenia twórczego, kreatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
 • integrowanie grupy.

 Prowadząca: Agnieszka Piekarska

                    

„Przyjaciele Łodzi”
koło prowadzone na podstawie programu autorskiego –„Poznaj i pokochaj Łódź”

 

W programie:

 

 • elementy wiedzy o Łodzi,
 • spacery i wycieczki po mieście,
 • działalność plastyczna,
 • nauka tańców i piosenek,
 • udział w konkursach międzyszkolnych,
 • udział w zajęciach muzealnych,
 • udział w kwestach na Cmentarzu Starym.

Prowadząca: Dorota  Matzner

 

Koło ekologiczne „Żyjmy zdrowo”  

 

W programie:

 

 • propagowanie zdrowego stylu życia (odżywianie, sport),
 • poznanie problemów ekologicznych najbliższego otoczenia,
 • nauka ekologicznego życia we własnym domu,
 • działalność plastyczna,
 • kształtowanie postaw proekologiczne.                                                                                                                           

Prowadząca: Małgorzata Rzepecka

 

„Rysuję, maluję, tworzę”
Zajęcia plastyczne prowadzone
na podstawie innowacji pedagogicznej dla klas I – III     

 

W programie:

 

 • zajęcia integrujące plastykę i muzykę,
 • działalność plastyczna z wykorzystaniem programu Paint,
 • udział w konkursach plastycznych o różnym zasięgu,
 • wycieczki do Muzeum Sztuki i oglądanie wybranych wystaw,
 • zajęcia w galerii i muzeum,
 • poznanie różnorodnych technik plastycznych.             

Prowadząca: Dorota Glinkowska-Szkudlarek
więcej informacji znajdziesz na stronie nauczyciela

 

„Cztery pory roku”
Zajęcia  przyrodnicze prowadzone
na podstawie  innowacji pedagogicznej dla klas I-III

 

W programie:

 

 • wiadomości z przyrody z elementami ekologii, regionalizmu, prozdrowotnymi,
 • prowadzenie ciekawych doświadczeń i obserwacji i na terenie okolicznych parków,
 • wycieczki do Łagiewnik i Planetarium,
 • udział w konkursach pozaszkolnych,
 • organizowanie zbiórek na rzecz Schroniska dla Zwierząt,
 • sadzenie i hodowla roślin.

Prowadząca: Jolanta Głuszkowska
więcej informacji znajdziesz na stronie nauczyciela

 

Zajęcia – „Kolorowa ortografia”

 

W programie:

 

 • pomoc dzieciom z dysleksją w przezwyciężaniu trudności,
 • uczenie się ortografii za pomocą kolorów,
 • doskonalenie umiejętności czytania,
 • ćwiczenie uwagi i koncentracji,
 • szybkie zapamiętywanie pisowni trudnych wyrazów.

 Prowadząca: Irena Nałęcka

 

 

Zajęcia z pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”

 

Program Fundacji WOŚP:

 

 • poznanie podstawowych czynności ratujących życie człowieka oraz całego Łańcucha Przeżycia,
 • ćwiczenia na fantomach,
 • otrzymanie certyfikatu na zakończenie kursu.

 Prowadzące: Irena Nałęcka i Jolanta Głuszkowska

 

 

Koło komunikacyjne dla klas I-III

 

W programie:

 

 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,
 • popularyzowanie zasad bezpieczeństwa w szkole, w domu, na placu zabaw,
 • zajęcia w szkole i w terenie- bezpieczna droga do szkoły.

Prowadząca: Ewa Mądroch

 

 

Zajęcia terapii pedagogicznej

 

W programie:

 

 • pokonywanie trudności przez uczniów w nauce czytania, pisania, liczenia,
 • gry i zabawy poprawiające motorykę,
 • głośne czytanie i słuchanie tekstów,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Prowadząca: Ewa Mądroch

 

 

„Mój dom, miasto, region”
Zajęcia  edukacji regionalnej prowadzone
na podstawie programu własnego dla klas IV-VI

W programie:

 

 • integracja wiedzy z zakresu historii, etnografii i kultury,
 • poznanie najbliższej okolicy,
 • wykorzystywanie różnych źródeł informacji o małej ojczyźnie,
 • udział w konkursach pozaszkolnych,
 • kultywowanie tradycji i dawnych zwyczajów,
 • udział w warsztatach twórczych.

Prowadząca: Aneta Ogińska-Haze

 

 

 Koło europejskie
Zajęcia  z zakresu edukacji europejskiej prowadzone
na podstawie innowacji pedagogicznej dla klas IV-VI

W programie:

 

 • poszerzenie zakresu wiedzy na temat państw europejskich,
 • kształcenie zainteresowania czytelniczego, kulturowego i językowego,
 • wyrobienie świadomości przynależności do wspólnoty regionalnej, narodowej
  i europejskiej,
 • wpajanie zasad poszanowania tożsamości innych narodów,
 • przygotowanie do konkursów o tematyce europejskiej,
 • wspieranie twórczych działań uczniów.

Prowadząca: Dorota Maciejewska

 

 

Zajęcia dla uczniów dyslektycznych z klas IV-VI
Zajęcia prowadzone na podstawie programu „Ortograffiti”

 

W programie:

 • pomoc uczniom z dysfunkcjami (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • ćwiczenia w poprawnym pisaniu,
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • ćwiczenia wzmacniające funkcje wzrokowe, słuchowo-językowe,
 • szybkie zapamiętywanie pisowni trudnych wyrazów poprzez tworzenie map mentalnych,
 • gry i zabawy z ortografią w tle.

Prowadząca: Aneta Ogińska-Haze

 

„Mały przyrodnik”-   dla klas I – III
„Przyrodnik”-  dla klas IV-VI 

na podstawie programu własnego

W programie:
 • poznanie najbliższego środowiska pod względem przyrodniczym i historycznym,
 • wiadomości na temat świata roślin i zwierząt, grzybów,
 • wykorzystywanie różnych źródeł informacji o przyrodzie i ekologii,
 • udział w konkursach pozaszkolnych i akcjach ekologicznych,
 • kształcenie umiejętności szkicowania planów, orientowania się terenie, czytania mapy,
 • korzystanie z przyrządów przyrodnika,
 • rozwijanie odpowiedzialności za stan środowiska.

Prowadząca:

Jolanta Głuszkowska kl. I-III

Grażyna Pychowska kl IV-VI

 

 

Koło języka angielskiego
Zajęcia  prowadzone na podstawie
programu własnego dla klas VI

W programie:

 

 • rozwijanie sprawności językowej,
 • poznawanie tajników gramatyki angielskiej,
 • wykorzystywanie różnych źródeł informacji o historii, kulturze i obyczajach krajów anglosaskich,
 • udział w konkursach pozaszkolnych,
 • poszerzanie zakresu słownictwa,
 • wykonywanie plakatów i innych okolicznościowych prac plastycznych.

Prowadząca: Agnieszka Gajownik

 

 

„Tropiciele historii”
Koło historyczne prowadzone na podstawie programu własnego dla klas V-VI

 

W programie:

 

 • poszerzanie wiedzy na temat wielkich cywilizacji starożytnych świata,
 • poznanie wielokulturowej przeszłości Łodzi,
 • wycieczki po mieście,
 • udział w konkursach pozaszkolnych.

Prowadząca: Jolanta Tułodziecka-Wójcik

 

 

 

Koło komunikacyjne
Zajęcia  prowadzone dla klas IV-VI

W programie:

 

 • bezpieczne i prawidłowe korzystanie z dróg,
 • poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • powstawanie i historia szlaków komunikacyjnych,
 • udział w konkursach pozaszkolnych,
 • planowanie wycieczek pieszych i rowerowych,
 • przygotowywanie prezentacji tematycznych.

Prowadząca: Ewa Oleszczak

 

Koło języka niemieckiego
Zajęcia  prowadzone na podstawie innowacji pedagogicznej
„Program wdrożenia Europejskiego Systemu Opisu Językowego
do szkoły podstawowej” dla klas IV-VI

W programie:

 

 • przygotowanie uczniów do egzaminu wewnętrznego z języka niemieckiego określającego poziomy A1 i A2, a także do egzaminu zewnętrznego Fit1 i Fit2,
 • przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach językowych,
 • wprowadzenie portfolio i rozwój umiejętności dokumentowania swojej biografii językowej,
 • wskazanie uczniom potrzeby uczenia się języków obcych poprzez uświadomienie im przynależności do Wspólnoty Europejskiej.

Prowadząca: Dorota Maciejewska

nauczyciel